Op zoek naar een dierenpension in de gemeente Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Friesland, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Sudwest-Fryslan, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke of Weststelingwerf?

Hier tref je een overzicht van dierenpensions en dierenhotels in de provincie Friesland. Je kunt zoeken op bijvoorbeeld naam of plaats.

 


Poezenpension Luxor
Koolboswijk 7
8411KL Jubbega
www.poezenpensionluxor.nl
0516-462556


Dierenpension 't Marnehôf
Marnedijk 11
8744ET Schettens
www.marnehof.nl
0517-531025

Adventure Dierenpension
Alde Dyk 29
9288XB Kootstertille
0512-355762


Kastenopvang Basket
Olde Borchweg 53
9853TB Munnekezijl
06-36141797

Bed & Brokje
Spoarbuorren Sud 14
9298WC Kollumerzwaag
0511-445433

E. Breeuwsma
Marnedijk 11
8744ET Schettens
www.marnehof.nl
0517-531025

Dierenpension De Compagnon
Henk & Willeke
Meester Lokstraat 56
8427RD Ravenswoud
www.dierenpension-decompagnon.nl
0516-432405

Dierenpension De Middelsé
Skredyk 1
9056LL Koarnjum
058-2571643

Dierenpension Drachten
De Scheiding 10
9222LR Drachtstercompagnie
www.dierenpensiondrachten.nl
0512-301787

Dierenpension Heerenveen
Aengwirderweg 169
8459BL Luinjeberd
0513-529393

Dierenpension Het Bildt
Koudeweg 10
9079PA St Jacobiparochie
0518-402797

Dierenpension Logé VOF
Earnewarre 1
9263TB Garyp
www.dierenpensionloge.nl
0511-521564

Dierenpension Matu
De Werf 44
8401JE Gorredijk
www.dierenpensionmatu.nl
0513-460121

Excellent Dierenpension
Polderweg 8
8432PA Haule
www.dierenpensionexcellent.nl
06-17514675

In-Ro Kattenhotel
Langestraat 36
9045PC Bitgummole
www.kattenhotelinro.nl
058-2531243

De Kattenherberg
Hoogemieden 4
8531XM Lemmer
0514-602608

Kattenpension De Zwarte Kat
Meenscharweg 2
8501ZG Joure
www.kattenpensiondezwartekat.nl
0513-417418

Kattenpension en Trimsalon Nij Beets
Krume Swynswei 15 9245HC Nij Beets
www.kattenpension-nijbeets.nl
0512-461000

Kattenpension en Vacances
Ambachtsliane 11
9221RA Rottevalle
www.envacances.nl
0512-542372

Kastenpension De Lapjeskat
Lindedijk 13
8482KS Spanga
www.kattenpensiondelapjeskat.nl
0561-481657

Paardenpension Hettinga
War 6
8802PH Franeker
0517-392629

Renske Dierenpension Trimsalon
Tweede Compagnonsweg 23
8415AL Bontebok
0513-541363

Vakântiehus Kattewille
Boerestreek 21
9247CB Ureterp
06-46426195

Vasco Dierenpension
Greate Mar 2
9005XJ Wergea
058-2895458

De Wolvehoeve
Kadijk 2
8463VC Rotsterhaule
0513-551096

Dierenpension 't Poortje (katten)
Kleine Palen 15
8601AB Sneek
0515-412427

Dierenpension de Bûtewei
Butewei 28
8408HC Lippenhuizen
0513-466144
Share this Page